Профил на Веселин Илков

Веселин Илков Преводач с английски език
1 година опит 0 приключени проекта София
7.00лв. / страница 0лв. от приключени проекти
английски език

Работил в Министерство на труда и социалната политика като началник отделЕвропейска координация “ към Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество в периода от април 2006 г. до юли 2016 г. Предишни заемани позицииглавен експерт от октомври 2005 г. до април 2006 г. и старши експерт от февруари 2002 г. до октомври 2005 г.

Основни дейности: 

Основни постижения:

Ръководител на Българо-швейцарски проект Социален диалог и подобряване условията на труд на работниците и служителите (2012-2016 г.) с бюджет от CHF 706 000 (BGN 1 164 900).;

Хоноруван лектор от 2012 г. по предметКСО и социален мениджмънт”, тема:Стратегии по корпоративна социална отговорност” (30 академични часа)по Магистърска програма по корпоративна социална отговорност във Висшето училище по застраховане и финанси, гр. София.

 

Експерт-лектор от държава членка на Европейския съюз (ДЧ на ЕС) на следните шест TAIEX /European Commission instrument for Technical Assistance and Information Exchange/ (Служба към ЕК за техническа помощ и информационен обмен към страните кандидат-членки на ЕС) семинара  в: Белград, юни 2012 върху прилагането на Директива 2003/88/ЕО за работното време на работниците и служителите (IM MARKT 48751); Скопие, БЮР Македония, февруари 2011 г. върху прилагането на Директива 2009/38/ЕО за Европейските работнически съвети IM MARKT 42898; Загреб, Република Хърватскамай 2009 г. правото на ЕС върху информирането и консултирането на работници и служители IM 32340; Анкара, Турция, април 2009 г. върху правото наЕС за информирането и консултирането на работници и служители IM 30013; Скопие, БЮР Македония, януари 2009 г. върху прилагането на Програма PROGRESS IM MARKT 30459; Брюксел, Белгия, октомври 2005 г. върху институции за равнопоставеност на жените и мъжете IM 20541.

Участие в разработването на проектите на основните нормативни актове, транспониращи правото на ЕС в националното законодателство преди присъединяването ни към ЕС: Закон за защита от дискриминация, Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда и др. и след присъединяването относно Европейското кооперативно дружество, Европейските работнически съвети, командироването на работници.

Осигуряване на консекутивен превод от английски език на български език и обратно на официални срещи на министъра на труда и социалната политика и заместник-министъра, отговарящ за европейската интеграция с представители на институциите на ЕС..  

Приключени проекти (0)

  • Този потребител няма активни проекти.

Професионален опит