Профил на Добринка Кръстева

Добринка Кръстева Преводач от английски език, включен в списъка към Министерство на външните работи, Магистър по икономика, член на Асоциацията на преводачите в България, съставител на три английско-български/българско-английски речника, изд. Сиела: “Одит, счетоводство, данъци, финанси и право”, “Застраховане, банково дело, борсова търговия, европейска терминология І част”, “Одит, счетоводство, европейска терминология ІІ част, тръжни процедури, договорни отношения, управление на проекти”, Член на екипа по превод на Международните стандарти за финансово отчитане, Международните одиторски стандарти, Международните счетоводни стандарти.
20 години опит 0 приключени проекта София
12.00лв. / страница 0лв. от приключени проекти
английски език
 • одит (всякакви видове одиторска документация – писма за поемане на ангажимент, одиторски доклади, доклади за дейността на ръководството, писма до ръководството и т.н.)
 • счетоводство (всякакви видове финансови отчети и пояснителни приложения към тях, счетоводни политики, ведомости за заплати, удостоверения и служебни бележки на служители и т.н.)
 • фирмена документация (устави, учредителни договори, правила и процедури за работа, регистрационни документи, удостоверения от агенции, съдебни решения, референции, сертификати и т.н.)
 • тръжна документация и документация, свързана с обществени поръчки
 • документация, свързана с управление на проекти
 • документация, свързана с инвестиции, вкл. доклади на оценители и др. под.
 • корпоративни финанси
 • банково дело (всякакви видове банкова документация)
 • икономика (вкл. учебни материали и др.)
 • застраховане (полици, договори и др.)
 • финанси (вкл. учебни материали и др.)
 • право (договори, становища на правни консултанти, правна документация от всякакъв характер, в. т.ч. нормативни и законови разпоредби и др.)
 • данъци (ЗДДС, Закон за акцизите, ЗКПО, ЗМДТ, ЗОДФЛ, митническо законодателство, приложение на международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, данъчни декларации, справки, данъчни ревизионни актове, жалби и т.н.)
 • социално и здравно осигуряване
 • пенсионно осигуряване
 • договори за доставка, монтаж и пускане в действие на (телекомуникационно) оборудване (подготовка на площадки, инсталиране, тестване, приемане и пускане в действие);
 • технически спецификации;
 • ръководства на потребителя/ръководства за използване на оборудване или на потребителски електронни или домакински уреди;
 • борсова търговия (удостоверения за акции и др.)
 • екологично законодателство
 • телекомуникации и информационни технологии
 • реклама (промоционални материали, дипляни, кампании и проучвания на удовлетвореността на клиента, и др.)
 • маркетинг (брошури, продуктови каталози, продуктови опаковки, маркетингови проучвания и др.)
 • връзки с обществеността, медии и пазарни проучвания
 • документация по осигуряване на качеството
 • мениджмънт
 • недвижими имоти (нотариални актове и др.)
 • бизнес кореспонденция
 • художествена литература
 • патенти и авторски права
 • преводи на лични документи (удостоверения за раждане, брак, семейно положение, идентичност на имена; смъртни актове и удостоверения за наследници; свидетелства за съдимост; удостоверения от КАТ; дипломи за средно и висше образование; академични справки; удостоверения за завършени класове; служебни бележки от месторабота, учебни заведения и др. институции; банкови референции, автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и много други).

Приключени проекти (0)

 • Този потребител няма активни проекти.