Общи условия, политика за поверителност и политика за бисквитките

Общи условия

Приети на 19.03.2019 г., в сила от 19.03.2019 г.

С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се определят реда, условията и сроковете за всички услуги, предоставяни и възлагани онлайн на сайта „Портал за преводачи“. Моля прочетете ги внимателно и се съгласете с тях преди да се регистрирате и ползвате сайта „Портал за преводачи“.

Настоящите Общи условия представляват договор между Вас, като потребител на уеб сайта Портал за преводачи (www.portal-prevodachi.com) и фирма “ПАЛ Консулт” ООД (ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6), наричани по-долу “www.portal-prevodachi.com”, “Ни”, “Ние”, “Сайт”, “Сайта”, “Сайтът”, “Уеб сайт”, “Уеб сайта” или “Уеб сайтът”.

Вие следва да прочетете, да се съгласите и приемете всички правила и условия описани в този документ преди да ползвате уеб сайта www.portal-prevodachi.com и услугите предлагани в него.

“ПАЛ Консулт” ООД има право и може да промени настоящите Общи условия по всяко време като промените ще бъдат публикувани в сайта. Всяка промяна по документа ще съдържа датата, на която е направена промяната и дата, от когато промяната влиза в сила.

Ако преработената версия на тези Общи условия намалява или ограничава вашите права или увеличава вашите отговорностите, ние можем да публикуваме променените Общи условия преди датата, на която влизат в сила, за да ви дадем нужното предизвестие.

Ако Вие продължите да използвате уеб сайта www.portal-prevodachi.com и свързаните с него услуги след датата на влизането в сила на преработена версия на настоящите Общи условия, това съставлява вашето съгласие с направените промени на условията в тях.

Ако не приемате настоящите Общи условия и не сте съгласни с тях, Вие не може да ползвате www.portal-prevodachi.com, да получите достъп или да използвате уеб сайта или свързаните с него услуги. Ако сте съгласни с тези Общи условия и ги приемате, Вие декларирате и гарантирате, че се обвързвате и сте съгласни да получите съответните права за ползване. В такъв случай, “Вие” и “Ви” ще се отнасят за правния субект – потребител на уеб сайта, приел тези Общи условия.

Раздел 1 – Дефиниции

“Портал за преводачи”: Настоящият интернет сайт www.portal-prevodachi.com, по-долу наричан „Портал за преводачи“, „Портал“, „Порталът за преводачи“, „Порталът“, „Портала за преводачи“ и „Портала“.

“Преводач”: физическо или юридическо лице, което е регистрирано на Портала за преводачи като „Преводач“ и има подходяща езикова квалификация да извършва професионални преводи от и на чужди езици.

“Възложител”: физическо или юридическо лице, което публикува проект за превод на Портала за преводачи.

“Потребител”: Преводач или Възложител, регистриран в Портала за преводачи, както и всяко друго лице, използващо услугите и имащо регистрация в Портала, с изключение на Администратора.

“Уеб сайт”: настоящият интернет сайт www.portal-prevodachi.com, управляван от “ПАЛ Консулт” ООД, ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6.

“Администратор”: лице, което управлява и администрира Портала за преводачи.

“Проект за превод”: всеки публикуван проект за превод от профил на Възложител чрез използване на функционалностите на Портала.

“Оферта”: всяка изпратена от Преводач оферта по публикуван от Възложител проект.

“Поръчка за превод”: за поръчка се счита всяка одобрена оферта от Възложител по публикуван от него проект.

“Документи за превод”: всички документи, които Възложителят предава на Преводача чрез системата за комуникация на Портала за преводачи, на които следва да бъде извършен превод.

“Превод”: извършеният от Преводача превод от български език на чужд език,от чужд език на български език или от чужд език на друг чужд език на предоставените от Възложителя документи за превод.

Раздел 2 – Условия за регистрация и ползване на Портала за преводачи от Преводачи и Възложители

2.1. За да се регистрирате на Портала за преводачи, е необходимо да сте навършили 18 години и да сте способни да сключвате правно обвързващи договори в съответствие с приложимото законодателство. С Вашето съгласие с тези Общи условия Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години, способни сте да сключвате правно обвързващи договори в съответствие с приложимото законодателство и сте наясно със задължението си да използвате Портала за преводачи съобразно всички нормативни и законови изисквания, както и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

2.2. “ПАЛ Консулт” ООД си запазва правото да проверява въведената в Портала информация за потребителите по всяко време, включително, но не само в собствените си бази данни, но и в един или повече официални държавни регистри или да поиска правни документи, които могат да потвърдят Вашата самоличност, образование и предишен опит като потребител на Портала. При установяване на неверни данни в потребителския профил, Администраторът на Портала за преводачи има право да прекрати достъпа на съответния потребител до Портала за преводачи, без за това да е необходимо каквото и да е предварително предизвестие.

2.3. Единствено Ваша е отговорността да помните или съхранявате по сигурен начин или на сигурно място Вашата парола за достъп до Портала за преводачи. Вие се съгласявате да не споделяте паролата си за достъп до Уеб сайта с никого, както и да носите цялата отговорност по силата на всички обстоятелства за всяко предприето действие или последствие от използването на Вашата парола за достъп до Вашия профил в уеб сайта www.portal-prevodachi.com. Вие се задължавате да уведомите Администратора на уеб сайта на и-мейл: admin@portal-prevodachi.com незабавно ако изгубите паролата си или подозирате, че данните Ви за достъп до уеб сайта са били откраднати. Порталът за преводачи не носи отговорност за каквито и да е щети и пропуснати ползи, причинени от неправомерно използване на данни за достъп до Портала.

2.4. Можете да се регистрирате само веднъж.

2.5. Нямате право да се регистрирате под чуждо име.

2.6. Нямате право да публикувате на уеб сайта www.portal-prevodachi.com Ваши и-мейл адреси, телефонни номера, линкове към външни уебсайтове, линкове към профили в социални мрежи, линкове към други външни източници, както и каквато и да било друга информация за контакт, чрез която другите потребители на Портала биха могли да се свържат с Вас извън Портала. При нарушаване на това правило, Администраторът на уеб сайта има право да променя описания на профили на Преводачи и на публикувани проекти от Възложители, като при повторно нарушение на това правило извършено от един и същи потребител, Администраторът на Портала има право да изтрие профила на извършилия нарушението потребител без предизвестие.

2.7. Нямате право да ползвате уеб сайта чрез средства различни от уеб интерфейса, който предоставя www.portal-prevodachi.com.

2.8. Вие се съгласявате с използването на средствата за комуникация, използвани от уеб сайта www.portal-prevodachi.com, както и давате Вашето съгласие попълнените от Вас данни в уеб сайта да бъдат на разположение за служебно ползване от “ПАЛ Консулт” ООД. По силата на настоящите Общи условия уеб сайтът www.portal-prevodachi.com може да ви изпраща електронни уведомления, свързани с услугите предлагани от уеб сайта.

2.9. Нямате право да извършвате дейност, която смущава или възпрепятства функционирането на уеб сайта или уеб сървъра, на който се намират физическите файлове на уеб сайта. Нямате право да качвате или изпращате през сайта невалидни, неизвестни, непроверени, съдържащи зловреден код или други злонамерени файлове. Вие няма да публикувате URL или други външни връзки, които могат да бъдат със злонамерена насоченост, с непознато за Вас съдържание или предлагащи услуги или стоки, различни от тези на Портала за преводачи.

2.10. Нямате право да извличате данни от уеб сайта www.portal-prevodachi.com чрез ръчни или автоматизирани средства или процеси, за каквито и да било търговски, маркетингови или други цели, както и нямате право да копирате съдържание от уеб сайта, да публикувате съдържание от Портала в други уеб сайтове, както и да използвате авторско съдържание от Портала за каквато и да било друга услуга.

2.11. Представител на “ПАЛ Консулт” ООД има правото, но не и задължението, да изтрие, ограничи или прекрати достъпа Ви до уеб сайта www.portal-prevodachi.com, ако прецени, че сте нарушили или сте в противоречие с настоящите Общи условия или нарушавате правата на трето лице, използващо Портала. Без да се ограничаваме в действията си, Ние можем да ограничим достъпа Ви до уеб сайта www.portal-prevodachi.com или да изтрием безвъзвратно вашия акаунт в уеб сайта, като не сме длъжни да обосноваваме действията си пред вас или други лица, в случай че: (а) нарушите някое от условията в настоящите Общи условия или други писмени политики и процедури, публикувани на уеб сайта; (б) не сме в състояние да проверим или удостоверим предоставена от Вас информация; или (в) Ние преценим, че Вашите действия могат да подведат под гражданска или правна отговорност Вас и/или друг регистриран потребители и ползвател на уеб сайта www.portal-prevodachi.com. В случай че Вашият профил в уеб сайта www.portal-prevodachi.com бъде изтрит от Администратора на уеб сайта, Вие нямате право да продължите да ползвате уеб сайта чрез създаване на друг профил, освен ако нямате изричното съгласие и разрешение на представител на “ПАЛ Консулт” ООД. Когато вашата потребителска регистрация е прекратена/изтрита, Вие вече може да нямате достъп до всички страници и функции на уеб сайта www.portal-prevodachi.com, включително данни от всякакъв вид и естество, съобщения, файлове и други материали, намиращи се на уеб сайта.

2.12. Уеб сайтът www.portal-prevodachi.com и неговите собственици и автори си запазват всички права на собственост и авторско право за себе си.

2.13. “ПАЛ Консулт” ООД си запазва правото да се оттегли и прекрати дейността си, да промени функционалността си или да промени по друг начин уеб сайта www.portal-prevodachi.com без предизвестие и по всяко време по собствено усмотрение.

Раздел 3 – Права и задължения на страните

3.1. Права и задължения на Портала за преводачи

3.1.1 Порталът за преводачи е длъжен:

3.1.1.1. Да предостави Портала за преводачи на всички потребители, които желаят да се регистрират и да се възползват от функционалностите му.

3.1.1.2. Да не предоставя данните, предоставени от потребителите на Портала на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от Закона.

3.1.2. Порталът за преводачи има право:

3.1.2.1. Да премахва профил на Преводач, който според предоставената информация няма необходимите качества да извършва професионални преводи от или на съответния чужд език. В такъв случай Порталът за преводачи ще уведоми Преводача с електронно съобщение за премахването на профила, като ще посочи и причините за това.

3.1.2.2. Да променя описания на профили на Преводачи и на публикувани проекти от Възложители, в случай че потребителят е публикувал на уеб сайта www.portal-prevodachi.com в профила си или в описанието на проекта свои и-мейл адреси, телефонни номера, линкове към външни уебсайтове, линкове към профили в социални мрежи, линкове към други външни източници, както и каквато и да било друга информация за контакт, чрез която другите потребители на Портала биха могли да се свържат с потребителя извън Портала. При повторно публикуване на някои от горепосочените данни да контакт от страна на потребител, Порталът за преводачи има право да изтрие профила на извършилия нарушението потребител без предизвестие.

3.1.2.3. Да премахва всички съобщения от форума и от системата за комуникация на Портала за преводачи, които съдържат нецензурна информация и които са в нарушение на тези Общи условия.

3.1.2.4. Да взема под внимание мненията и предложенията на потребителите на Портала за преводачи във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Портала. Порталът за преводачи си запазва правото да отказва подобни промени, ако същите са технически трудно изпълними или напълно неизпълними или ако изпълнението им е свързано със финансови и материални средства, които Порталът за преводачи не може или няма желание да предостави за тази цел.

3.2. Права и задължения на Преводача

3.2.1. Преводачът има право:

3.2.1.1. Да получи пълен достъп до функционалностите и възможностите на Портала за преводачи, както и до прилежащия към него форум.

3.2.1.2. Да приема заявки за превод от Възложители, регистрирани на Портала за преводачи.

3.2.1.3. Да изисква заплащане на договорената с Възложителя сума за извършената преводаческа услуга в срока и по начина, договорен между него и Възложителя преди потвърждение на поръчката за превод.

3.2.1.4. Да внася предложения и мнения във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Портала.

3.2.1.5. Да получи договореното с Възложителя заплащане за предоставената от него преводаческа услуга в срока и по начина, договорен между двете страни преди потвърждение на поръчката за превод.

3.2.1.6. Да публикува мнение на потребителския профил на Възложителя, за когото е извършил преводаческа услуга, като сподели впечатленията си от съвместната си работа с последния.

3.2.1.7. Да отказва заявки за превод в случаите, когато прецени, че изпълнението на поръчката е невъзможно поради лични, професионални и други причини, както и когато срока за изпълнение, поискан от Възложителя би се отразил на качеството на предоставената услуга.

3.2.1.8. Да отказва заявки за превод в случаите, когато предоставеният текст за превод не е във вид, който да може да бъде разчетен правилно от Преводача (лошо сканирани документи, саморъчно написан текст, който не може да бъде разчетен и т.н.).

3.2.2. Преводачът е длъжен:

3.2.2.1. За да ползва услугите на Портала, да въведе в профила си в Портала с вярна, точна и коректна информация за себе си /образование, данни за сертификати и професионални обучения, професионален опит, препоръки и др./.

3.2.2.2. Да не публикува на уеб сайта www.portal-prevodachi.com свои и-мейл адреси, телефонни номера, линкове към външни уебсайтове, линкове към профили в социални мрежи, линкове към други външни източници, както и каквато и да било друга информация за контакт, чрез която другите потребители на Портала биха могли да се свържат с Преводача извън Портала.

3.2.2.3. При поемане на поръчка за превод да предостави качествен и пълен превод съгласно изискванията на Възложителя, или съгласно свои собствени правила, които са доказано ефективни и гарантират качествена и професионална преводаческа услуга.

3.2.2.4. Да спазва сроковете, посочени в потребителския му профил за потвърждение на отправена към него заявка.

3.2.2.5. Да спазва добрия и колегиален тон при всякакъв вид комуникация, осъществена между него и друг потребител на Портала за преводачи.

3.2.2.6. Да пази в пълна тайна предоставената му от Възложителя документация или информация във връзка с възложената му поръчка за превод.

3.2.2.7. Да обработва и съхранява предоставените му лични данни на Възложителя, както и личните данни, съдържащи се във възложените му преводи, в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и приложимото българско законодателство в областта на защитата на личните данни.

3.2.2.8. Да следи актуализациите на настоящите Общи условия на уебсайта www.portal-prevodachi.com, както и да спазва задълженията, описани в приложимите Общи условия.

3.2.2.9. Да спазва без ограничение всички приложими данъчни и осигурителни закони на територията на държавата, където упражнява дейността си.

3.3. Права и задължения на Възложителя

3.3.1. Възложителят има право:

3.3.1.1. Да получи безплатно пълен достъп до функционалностите и възможностите на Портала за преводачи, както и до прилежащия към него форум.

3.3.1.2. Да покани регистрирани в Портала Преводачи да кандидатстват по Проекта му, като подадат оферти за превод.

3.3.1.3. Да възлага заявки за превод на Преводачи, регистрирани на Портала за преводачи

3.3.1.4. Да внася предложения и мнения във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Портала.

3.3.1.5. Да публикува мнение на потребителския профил на Преводача, който е извършил преводаческа услуга, като сподели впечатленията си от съвместната си работа с последния.

3.3.2. Възложителят е длъжен:

3.3.2.1. След като е публикувал проект за превод на уеб сайта www.portal-prevodachi.com, да избере Преводач от Преводачите, кандидатствали по проекта, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на изпращането на първата оферта по проекта.

3.3.2.2. Да заплати на Преводача предоставената от последния преводаческа услуга в срока, в размера и по начина, договорен между Възложителя и Преводача преди потвърждение на поръчката за превод.

3.3.2.3. Да спазва добрия и колегиален тон при всякакъв вид комуникация, осъществена между него и друг потребител на Портала за преводачи.

3.3.2.4. Да не публикува на уеб сайта www.portal-prevodachi.com свои и-мейл адреси, телефонни номера, линкове към външни уебсайтове, линкове към профили в социални мрежи, линкове към други външни източници, както и каквато и да било друга информация за контакт, чрез която другите потребители на Портала биха могли да се свържат с Възложителя извън Портала.

3.3.2.5. Да предоставя за превод документи, съдържащи лични данни на трети лица, само в случай че предварително е получил писменото съгласие на третите лица за предоставянето на личните им данни на Преводача за целите на извършването на превода.

3.3.2.6. Да следи актуализациите на настоящите Общи условия на уеб сайта www.portal-prevodachi.com, както и да спазва задълженията, описани в приложимите Общи условия.

Раздел 4 – Ограничаване на отговорността

4.1. Ограничаване на отговорността на Преводача

4.1.1. Преводачът не е отговорен за неизпълнена или за некачествено изпълнена поръчка за превод при наличието на обстоятелствата, посочени в точка 3.2.1.8 от настоящите Общи условия.

4.2. Ограничаване на отговорността на Портала за преводачи

4.2.1. Порталът за преводачи не играе ролята на посредник между Възложителя и Преводача и съответно не носи отговорност за евентуални спорове, възникнали между тези две Страни. Порталът за преводачи предоставя на Преводачите и Възложителите платформа/място в Интернет, където страните да се „срещнат“. Ние не участваме в юридически взаимоотношения между потребители и не предоставяме услуги свързани със сключване на договори между тях. “ПАЛ Консулт” ООД няма връзка със сключените между потребителите на уеб сайта договори. Ако Възложител и Преводач се съгласят да работят заедно, е редно да сключат “Договор за изпълнение”, “Договор за извършване на дейност” или друг подходящ по тяхна преценка договор, в който освен всичко друго да уредят и правата върху интелектуалната собственост, без да въвличат “ПАЛ Консулт” ООД по никакъв начин в договорните и извъндоговорните си отношения. Редно е Възложителят и Преводачът да подготвят или да възложат на адвокат подготовката на юридически издържан договор и този договор да бъде подписан от страните преди започването на работа по превода. “ПАЛ Консулт” ООД не участва в юридически взаимоотношения между Възложителите и Преводачите, както и не поема никаква отговорност за сключени споразумения между потребители на уеб сайта www.portal-prevodachi.com.

4.2.2. “ПАЛ Консулт” ООД не е посредник, гарант или оператор на плащания или задължения от никакво естество, свързани по някакъв начин с договор за предоставяне на услуги между потребители на www.portal-prevodachi.com. Всяко действие или волеизявление на потребител на Портала, което насърчава, гарантира, обещава или предлага пълно или частично заплащане чрез уеб сайта www.portal-prevodachi.com като посредник, е нарушение на настоящите Общи условия.

4.2.3. Порталът за преводачи не носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи за която и да е от Страните, в това число некачествено предоставена услуга или неуредени отношения между Преводача и Възложителя. Евентуални спорове между тези две страни следва да бъдат уреждани по общия ред и съгласно действащото законодателство или в съответствие с предвидения в договора между Възложителя и Преводача ред. В случай на спор Порталът за преводачи има готовност да окаже, доколкото му е възможно, съдействие за разрешаването на спора съгласно законовите разпоредби.

4.2.4. Порталът за преводачи не носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи от употребата на уеб сайта.

4.2.5. Порталът за преводачи не носи отговорност за технически проблеми, причинени от трети страни при изпращането и получаването на документите за превод по електронен път (проблеми със сървъри, интернет доставчици и т.н.)

4.2.6. “ПАЛ Консулт” ООД и уеб сайта www.portal-prevodachi.com не поемат и отхвърлят всякаква отговорност или ангажименти по отношение на надеждност, способност или квалификация на който и да било потребител на уеб сайта, както и за качеството, сигурността и законността на всякакви услуги, предлагани в уеб сайта www.portal-prevodachi.com.

4.2.7. Ако мислите, че Вие сте ощетен и неправомерно третиран от друг потребител на уеб сайта www.portal-prevodachi.com в следствие на недоразумение или поради друга причина, довела до неплащане на предварително договорени финансови взаимоотношения, моля потърсете юридическа помощ. “ПАЛ Консулт” ООД не предоставя юридически услуги във връзка със спорове, възникнали между потребители.

4.3. Възложителят поема цялата отговорност при избора на Преводач за поръчания от него превод. Уеб сайтът www.portal-prevodachi.com не може да бъде подведен под никаква отговорност в следствие от направения от Възложителя избор.

4.4. Настоящите Общи условия не създават обвързващо партньорство или бизнес отношения между регистрираните потребители в Уеб сайта. “ПАЛ Консулт” ООД не разполага с правомощия да влиза в писмени или устни, независимо подразбиращи се или конкретни, договори от името на който и да било потребител на уеб сайта www.portal-prevodachi.com. Вие се съгласявате, че уеб сайтът по никакъв начин не манипулира или пряко се намесва в работата или в услугите, предоставяни от потребителите, регистрирани в уеб сайта. Ние не определяме нито работните часове, нито място на работа на Преводачите. Ние не участваме нито в определянето на размера на обезщетенията или ценоразписа на потребителите в уеб сайта, нито на каквито и да било условия в сключените между потребителите на уеб сайта договори за извършване на преводи. Ние не предлагаме или осигуряваме обучение или какъвто и да е вид техническо или друго оборудване, труд или материали, необходими за изпълнението на договорени отношения или каквато и да е услуга, предлагана между или от потребители на уеб сайта www.portal-prevodachi.com.

4.5. Всички потребители, използващи уеб сайта www.portal-prevodachi.com, предлагащи или извършващи услуги, са отговорни пред закона за осигурителните вноски и данъците върху доходите на физически и юридически лица в съответната държава, където пребивават и плащат своите дължими данъци и осигуровки. “ПАЛ Консулт” ООД няма отношение към и не поема никаква отговорност за данъчни декларации, осигурителните плащания и други плащания от каквото и да било естество, свързани с който и да било потребител на Уеб сайта www.portal-prevodachi.com. Вие се съгласявате, че Уеб сайтът не е Ваш работодател или бизнес партньор и не можете да предявявате каквито и да било претенции или да отправяте обвинения, свързани с вашата трудова заетост под каквато и да била форма. Вие нямате право да обвинявате уеб сайта за това, че уеб сайта ви дължи парични средства или компенсационни обезщетения, обезщетения за безработица или други видове обезщетения, предвидени от трудовото и осигурителното законодателство на България или на друга държава.

4.6. “ПАЛ Консулт” ООД не носи отговорност как потребителите определят необходимостта от или за издаване на официални документи и фактури, както и за определянето на размера на удръжките или таксите при преводите на парични средства. Единствено потребителите носят пълната отговорност пред закона дали, кога или как издават и осчетоводяват фактури и други счетоводни документи за плащанията, както и кога и как подават данъчни и осигурителни декларации за приходи. Уеб сайтът www.portal-prevodachi.com няма задължение да проверява и наблюдава спазването на приложимите данъчни и осигурителни закони.

4.7. “ПАЛ Консулт” ООД не носи отговорност за претърпени от Преводачите имуществени вреди, в случай на оттегляне/прекратяване/изтриване на обявен в Портала проект от страна на Възложителя.

4.8. Всички страни се освобождават от отговорностите им по тези Общи условия при настъпване на непреодолима сила.

Раздел 5 – Такси и достъп

5.1. Достъпът и регистрацията до Портала е безплатен както за Преводачи, така и за Възложители.

Раздел 6 – Поверителност

6.1. Възложителят се съгласява да предостави информацията в получените материали за превод на избрания от него Преводач. За да предостави за превод документи, съдържащи лични данни на трети лица, Възложителят се задължава предварително да е получил съгласието на третите лица за предоставянето на личните им данни на Преводача за целите на извършването на превода.

6.2. Всички Страни изрично гарантират, че няма под никакъв повод да предоставят информацията в получените материали за превод на трети лица без изричното съгласие на Страната, предоставила информацията.

6.3. Ограниченията в точка 6.2. следва да се считат за невалидни в случаите, когато законът изисква съответната страна да предостави информацията на трети лица или когато тази информация стане публично достояние без намесата на която и да е от Страните.

6.4. Вие сте длъжни да съхранявате и да не разпространявате всякакъв вид конфиденциална информация, която достигне до Вас по един или друг начин чрез уеб сайта www.portal-prevodachi.com. Уеб сайтът www.portal-prevodachi.com не е отговорен по никакъв начин за следствия и последствия, причинени от изтичане на конфиденциална информация изпратена от Вас или до Вас чрез уеб сайта. Вие се задължавате да не разкривате или използвате поверителна информация на никого, освен в случаи, когато законът го изиска или когато това е необходимо за изпълнението на задача, описана в сключен от Вас договор. Вие освобождавате и декларирате, че няма да подведете “ПАЛ Консулт” ООД под всякаква отговорност, в случай че по една или друга причина публикувате конфиденциална информация в уеб сайта www.portal-prevodachi.com.

Раздел 7 – Използване и защита на личните данни

7.1. Информацията, предоставена от Страните ще бъде използвана само и единствено:

7.1.1. От Преводача за изпълнение на заявките за превод, постъпили от Възложителя.

7.1.2. За маркетингови цели от страна на Портала за преводачи – спорадично изпращане на електронни съобщения до потребителите. Ако потребителят не желае да получава маркетингови съобщения от Портала, той може да се отпише от тях, като за целта кликне на линка в края на електронното съобщение.

7.2. Личните данни на потребителите се съхраняват от страна на Портала в защитена база данни, като тази информация е строго конфиденциална и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато закона го изисква. В такъв случай съответната Страна се задължава да уведоми в писмен вид (под формата на електронно съобщение) другата Страна за това.

Раздел 8 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.2. Възникналите спорове по прилагане на тези Общи условия ще се решават чрез преговори между Страните.

8.3. В случай че между Страните не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят до компетентния български съд.

8.4. Настоящите Общи условия влизат в сила за Вас като потребител и Ви обвързват от дата на Вашата регистрация в Портала за преводачи и продължават да бъдат действащи и в сила, включително последващите им актуализирани версии, до момента, в който профилът Ви в Портала бъде изтрит.

8.5. Порталът за преводачи си запазва правото по всяко време да извършва изменения на настоящите Общи условия, като публикува изменените Общи условия на уеб сайта, без обаче да се задължава изрично да уведоми останалите Страни за това.

Политика за поверителност

В сила от: 16.03.2019 г.

Интернет страницата „Портал за преводачи“ се задължава да защитава Вашите лични данни. Настоящата Политика за поверителност разяснява прилаганите от нас практики за обработка на лични данни и Вашите възможности относно начините за събиране и използване на Вашите лични данни. Собственик на интернет страницата „Портал за преводачи“ е „ПАЛ Консулт“ ООД.

Използвайки тази интернет страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Моля да прочетете тази Политика за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай че имате въпроси относно настоящата политика, може да се свържете с нас на следния и-мейл: admin@portal-prevodachi.com. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност, вие не трябва да използвате този уеб сайт.

ПАЛ Консулт ООД, търговско дружетво, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202150933, има качеството администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу за краткост „Регламентът“ или „Общия регламент за защита на личните данни“).

Идентификация на администратора: ПАЛ Консулт ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6

ЕИК: 202150933

МОЛ: Пламен Христов

E-mail: admin@portal-prevodachi.com

Уебсайт: www.portal-prevodachi.com

РАЗДЕЛ 1 – ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на Регламента и на настоящата политика посочените термини имат следното значение:

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

РАЗДЕЛ 2 – ЗАЩО СЪБИРАМЕ, СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Вашите данни се събират с цел:

– да Ви позволим персонализиран достъп до нашата система

– да ни позволите да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим информация

– изготвяне на анонимни статистически данни за използването на интернет страницата

– предоставяне на услуги

– подобряване на предоставяните от нас услуги

– събиране на мнения за качеството на предлаганите от нас услуги

– събиране на допълнителна информация с цел проучване и отговор на зададени от Вас въпроси

– анализ на характеристиките на клиентите с цел разбиране на потребностите на пазара и клиентите, разработване на нови услуги

– маркетингови комуникации

– счетоводни цели

Правните основания, на които обработваме вашите данни, са изразено съгласие; изпълнение на договор; оправдан интерес от наша страна за директния маркетинг, дотолкова, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията; оправдан интерес от наша страна за защита и доказателство на нашите права.

Събраните лични данни се третират съгласно описаните в Регламента правила. Данните ще се използват само за горепосочените цели от „ПАЛ Консулт“ ООД, неговите служители и изпълнители с цел подобряване на предлаганите услуги.

Кой отговаря за Вашите лични данни?

Отговорната страна, контролираща обработката на тези данни е „ПАЛ Консулт“ ООД. Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, можете да изпратите електронно съобщение на admin@portal-prevodachi.com. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Служителите и управителите на „ПАЛ Консулт“ ООД, които имат достъп до лични данни, са задължени да ги защитават по начин, който е в съответствие с настоящата Политика за поверителност (например като не използват информацията за други цели, освен за предоставянето на услугите на клиента.

Само надлежно упълномощени служители и управители на „ПАЛ Консулт“ имат достъп до данните чрез лично потребителско име и лична парола в определени системи. Обработващият данни, отговорен за обработката на тези данни, е:

– за целите на доставка на стоки или предоставяне на услуги – „ПАЛ Консулт“ ООД

– за целите на маркетинга – „ПАЛ Консулт“ ООД или доверени компании, предоставящи маркетингови инструменти, с които сме сключили договори.

РАЗДЕЛ 4 – ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:

 • Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
 • Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
 • Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“);
 • Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
 • Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

РАЗДЕЛ 5 – КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ако желаете да използвате/получите достъп до услугите на Портала за преводачи, е необходимо да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме лични данни на доброволна основа. Попълвайки профила си в Портала за преводачи, вие давате съгласието си за обработването на личните ви данни от „ПАЛ Консулт“ ООД.

– При регистриране на нов преводач ние събираме и обработваме профилно изображение (снимка), име, имейл адрес, работни езици, установена от преводача цена за превод, обща информация за преводача, образование, професионален опит като преводач, препоръки.

– При регистриране на нов поръчител ние събираме и обработваме имената и имейл адреса му.

– Когато лице изпрати съобщение чрез електронно писмо до и-мейла на администратора (admin@portal-prevodachi.com или reviews@portal-prevodachi.com), ние събираме и обработваме името на физическото лице, адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение, като например адрес, телефон и др. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице.

Също така, ние получаваме техническа информация, когато използвате нашия сайт. Всеки път, когато използвате сайта, системата създава и записва определена информация автоматично. Ето някои от категориите информация, която събираме:

a/ Данни в регистрационните файлове. Когато използвате сайта, нашите сървъри записват информация („данни от дневника“ или “log data”), включително информация, която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уеб сайт или мобилното ви приложение автоматично изпраща, когато го използвате. Тези данни от дневника включват адреса на интернет протокола, адреса и активността на посещаваните от вас уеб сайтове, търсения, тип и настройки на браузъра, дата и час на заявката ви, как сте използвали сайта, данните за „бисквитките“ и данните за устройствата.

б/ Информация за устройството. В допълнение към данните в дневника, ние събираме информация за устройството, чрез което използвате нашия уеб сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо се счупи. Дали събираме част или цялата информация, често зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например има различни типове информация в зависимост от това дали използвате Mac или компютър или iPhone или телефон с Android.

При използване на събраната информация администраторът не извършва профилиране на физическите лица.

РАЗДЕЛ 6 – КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?

Ние ще запазим Вашите лични, клиентски и бизнес данни, докато са необходими за:

– предоставяне на стоки или услуги и информация, които Вие или Вашата организация сте поискали.

– кореспонденция относно запитване, което сте ни изпратили.

– управление на Вашите предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Политика за поверителност.

Данните се съхраняват и обработват, за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон, докато има нужда от информацията за предоставяне на услугите ни. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в Портала за преводачи или до оттегляне на съгласието за обработване.

РАЗДЕЛ 7 – ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА УПРАЖНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.
 • Достъп до собствените си лични данни и право на оттегляне на съгласието за обработка. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение дали се обработват личните Ви данни и ако това е така – да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора. Също така, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни.
 • Коригиране (ако данните са неточни). Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане. На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин – писмено, на предоставения е-мейл адрес.
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“). Като субект на лични данни имате право да „бъдете забравен”, т.е. да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. Искане за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, вкл. при наличието на някое от следните основания:

–        личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

–        когато сте оттеглил своето съгласие;

–        когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно;

–        когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

–        когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът може да откаже да заличи личните данни на основанията, посочени в Регламента – когато обработването на конкретните данни е с цел: упражняване правото на свобода на изразяване и информация; изпълняване на правно задължение или задача от обществен интерес или упражняване на публична власт; за целите на общественото здраве; архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели; или установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи: – когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността; – когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; – когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; – когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви. За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане.
 • Преносимост на личните данни, вкл. между отделните администратори. Субектът на данните има право на преносимост – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
 • Възражение спрямо обработването на лични данни. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време, вкл. когато е за целите на директния маркетинг. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен. Субектът на данни има право по всяко време да оспори автоматизираното решение.
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). Също така, лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на настоящия регламент, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди.

РАЗДЕЛ 8 – КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ, ДА ПРОВЕРИТЕ ВЕРНОСТТА ИМ И ДА ГИ КОРИГИРАТЕ?

Самостоятелно упражняване на права от субекта на лични данни. През потребителския си профил на сайта (от подменю „Моят профил“) имате достъп по всяко време до личните си данни, като там можете да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате и/или актуализирате тази информация, да заличите профила си и цялата информация, съдържаща се в него.

Упражняване на правата на субекта на лични данни със съдействието на администратора. Ако желаете да получите справка за Вашите лични данни, които съхраняваме, или ако желаете да изтрием Вашите лични данни или да упражните някое друго от правата си по предходния раздел, можете просто да направите запитване за това на admin@portal-prevodachi.com. Преди да предоставим исканата от Вас информация, ние ще предприемем съответните мерки с цел удостоверяване на Вашата самоличност. Правим това, за да защитим поверителността и сигурността на Вашите лични данни.

Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до дружеството, съдържащо минимум следната информация:

– име, адрес и други данни за идентификация на съответното физическо лице;

– описание на искането;

– предпочитана форма за предоставяне на информация;

– подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;

При подаване на заявлението по електронен път, то трябва да е подписано с електронен подпис. При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници, като към заявлението се прилага удостоверение за наследници.

Срокът за разглеждане на заявление и произнасяне по него е 14-дневен срок от деня на подаване на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на администратора. Администраторът изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис, по имейл или по пощата с обратна разписка като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях. В случай че администраторът не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени неговите права, свързани със защитата на лични данни, той има право да упражни правото си на защита.

РАЗДЕЛ 9 – РАЗКРИВАНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Имаме право да разкрием обрабованите лични данни само на следните изчерпателно изброени категории лица:

 1. физически лица, за които се отнасят данните;
 2. лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт или е установено регулярно изискване или правото на достъп е установено със съдебно разпореждане; или
 3. лица, за които правото произтича по силата на договор.

Възможно е да предоставим Вашата лична информация, информация за клиента или бизнес информация на компании – администратори на лични данни или обработващи лични данни, предоставящи услуги в полза на нашите бизнес дейности, като например анализ на уеб сайтове, счетоводни услуги, доставчици на платежни услуги, поддържане на архив, обслужване на клиенти, куриерски услуги и др. Тези компании имат право да използват Вашата лична информация, информация за клиента или бизнес информация, само ако са необходими, за да ни предоставят тези услуги. Тези лица ще обработват личните данни по наше възлагане и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни.

Също така, възможно е личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, които осъществяват различен вид контрол в рамките на закона.

РАЗДЕЛ 10 – СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Прилагайки пакет от организационни, технически и правни мерки, ние се стремим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни, защита срещу нерегламентирана обработка, случайно или незаконно унищожаване или повреждане, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:

 • цялата лична информация, която физическото лице ни предостави, се съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки. Всички лични данни ще бъдат съхранявани на сървър, който осигурява поверителност и съхранение на данните на територията на Европа, включително и архивиране на данните;
 • при упражняване на правото на достъп от физическото лице, ние проверяваме идентичността на физическото лице, преди да му предоставим исканата информация.

РАЗДЕЛ 11 – ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящето „ПАЛ Консулт“ ООД потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с отправено от Вас запитване за превод или за информация за предлаганите от нас услуги, както и във връзка с кореспонденцията Ви с нас с цел получаване на информация за или използване на предлаганите от нас услуги, се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на приложимото българско и европейско законодателството за защита на личните данни.

Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочената/-ите тук цел/-и, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо.

РАЗДЕЛ 12 – ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, а също и връзки към профила ни в социалните медии “Facebook” , “Linkedin”, “Twitter” и “Instagram”. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и ние не поемаме каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Вие използвате тези сайтове на ваша собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Google Search console, Yoast SEO plugin за WordPress, други Wordspress plugins, Google Webmaster tools. В случай че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

РАЗДЕЛ 13 – АКТУАЛИЗИРАНЕ И КОНТАКТИ

В случай че актуализираме настоящата Политика за поверителност, изменената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата и ще влезе в сила от датата на публикуването ѝ.
В случай, че имате въпроси можете да се свържете с нас на и-мейл admin@portal-prevodachi.com.

Политика за бисквитките

Приета на 13.05.2020 г.

Какво представляват „бисквитките” и защо ги използваме?

Бисквитките са малки и често криптирани текстови файлове, които се запазват на компютъра или мобилното устройство на потребителя, когато посещава уеб сайта ни. Бисквитките се създават, когато потребител зарежда нашата страница през интернет браузъра си. Бисквитките позволяват действия и предпочитанията на потребителя на тази страница да бъдат запаметени за определен период от време, за да не се налага потребителят да ги въвежда всеки път, когато посещава страницата ни или преминава от една страница към друга.

Бисквитките не ни позволяват да идентифицираме потребителите на нашия уеб сайт. Те се използват за събиране на анонимни данни и статистика за използването на нашата страница от потребителите. Бисквитките ни позволяват да подобряваме постоянно качеството на предлаганите от нас услуги и на съдържанието на уеб сайта ни. Повече информация за бисквитките може да получите на: http://www.allaboutcookies.org/.

Какви видове бисквитки използваме?

На нашата интернет страница е възможно да използваме бисквитки за отделни сесии, които остават на устройството на потребителя до затварянето на браузъра, постоянни бисквитки, оставащи на устройството на потребителя за по-дълъг период от време, и бисквитки от трети страни (партньори).

Бисквитките, които могат да се запазят при посещение на нашата интернет страница са следните видове:

Строго необходими бисквитки

Тези бисквитки правят възможна правилната работа на уеб сайта ни, подпомагайки базови функции от рода на навигация между отделните страниците и достъп до защитените части на уеб сайта. Необходимите бисквитки се активират автоматично (т.е. преди потребителят да е натиснал бутона „Съгласен съм“ към уведомлението за използването на бисквитки).

Анализиращи бисквитки

Чрез анализиращите бисквитки получаваме информация и статистически данни за използването на страницата ни от потребителите, като например данни за град/държава, от която се осъществява достъпа до уеб сайта; вид на използваното от потребителя устройство (компютър, мобилен телефон и др.); потребителското поведение, например посетени от потребителя страници от уеб сайта, продължителност на престоя на уеб сайта и др. Анализиращите бисквитки не ни позволяват да идентифицираме потребителите на нашия уеб сайт.

Бисквитки от трети страни

Уеб сайтът съдържа бутони и инструменти, които се свързват с услуги на компании като “Facebook”, “Linkedin”, “Twitter, “Instagram” и други. Възможно е тези компании да поставят на устройството на потребителя, през което той достъпва нашата страница, бисквитки за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвяне на статистики за достъпа, в случай че потребителят ползва съответните бутони и инструменти. За повече информация може да прегледате политиките за бисквитките, налични на сайтовете на гореизброените компании.

Управление и изтриване на бисквитките

С кликване върху бутона „Съгласен съм“ в банера, съдържащ уведомлението за бисквитките, или с продължаване разглеждането и използването на нашия уеб сайт, без да променя настройките на браузъра си, потребителят се съгласява с употребата на бисквитки от наша страна.

Потребителят може да зададе на браузъра си да приема или отхвърля всички или определени бисквитки. Обикновено тези настройки за управление на бисквитки се намират в меню „опции“ или „предпочитания“ на браузъра. Тук може да прочетете повече за управлението на бисквитките на различните видове браузъри: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/.

Потребителят на нашата страница може да изтрие всички бисквитки, съхранени на устройството му. Тук може да прочетете повече относно изтриването на бисквитките на различните видове браузъри: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/#gchromex.

Ограничаването и изтриването на определени бисквитки е възможно да окаже неблагоприятно въздействие върху част от функционалностите на нашия уеб сайт.

Изменения на политиката относно бисквитките

В случай че актуализираме настоящата Политика относно бисквитките, изменената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата и ще влезе в сила от датата на публикуване.

Ако имате въпроси относно нашата Политиката за бисквитките, моля свържете с нас на на e-mail: admin@portal-prevodachi.com.