Политика за поверителност

В сила от: 16.03.2019 г.

Интернет страницата „Портал за преводачи“ се задължава да защитава Вашите лични данни. Настоящата Политика за поверителност разяснява прилаганите от нас практики за обработка на лични данни и Вашите възможности относно начините за събиране и използване на Вашите лични данни. Собственик на интернет страницата „Портал за преводачи“ е „ПАЛ Консулт“ ЕООД.

Използвайки тази интернет страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Моля да прочетете тази Политика за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай че имате въпроси относно настоящата политика, може да се свържете с нас на следния и-мейл: admin@portal-prevodachi.com. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност, вие не трябва да използвате този уеб сайт.

ПАЛ Консулт ЕООД, търговско дружетво, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202150933, има качеството администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу за краткост „Регламентът“ или „Общия регламент за защита на личните данни“).

Идентификация на администратора: ПАЛ Консулт ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6

ЕИК: 202150933

МОЛ: Елена Неделчева

E-mail: admin@portal-prevodachi.com

Уебсайт: www.portal-prevodachi.com

РАЗДЕЛ 1 – ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на Регламента и на настоящата политика посочените термини имат следното значение:

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

РАЗДЕЛ 2 – ЗАЩО СЪБИРАМЕ, СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Вашите данни се събират с цел:

– да Ви позволим персонализиран достъп до нашата система

– да ни позволите да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим информация

– изготвяне на анонимни статистически данни за използването на интернет страницата

– предоставяне на услуги

– подобряване на предоставяните от нас услуги

– събиране на мнения за качеството на предлаганите от нас услуги

– събиране на допълнителна информация с цел проучване и отговор на зададени от Вас въпроси

– анализ на характеристиките на клиентите с цел разбиране на потребностите на пазара и клиентите, разработване на нови услуги

– маркетингови комуникации

– счетоводни цели

Правните основания, на които обработваме вашите данни, са изразено съгласие; изпълнение на договор; оправдан интерес от наша страна за директния маркетинг, дотолкова, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията; оправдан интерес от наша страна за защита и доказателство на нашите права.

Събраните лични данни се третират съгласно описаните в Регламента правила. Данните ще се използват само за горепосочените цели от „ПАЛ Консулт“ ЕООД, неговите служители и изпълнители с цел подобряване на предлаганите услуги.

Кой отговаря за Вашите лични данни?

Отговорната страна, контролираща обработката на тези данни е „ПАЛ Консулт“ ЕООД. Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, можете да изпратите електронно съобщение на admin@portal-prevodachi.com. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Служителите и управителите на „ПАЛ Консулт“ ЕООД, които имат достъп до лични данни, са задължени да ги защитават по начин, който е в съответствие с настоящата Политика за поверителност (например като не използват информацията за други цели, освен за предоставянето на услугите на клиента.

Само надлежно упълномощени служители и управители на „ПАЛ Консулт“ имат достъп до данните чрез лично потребителско име и лична парола в определени системи. Обработващият данни, отговорен за обработката на тези данни, е:

– за целите на доставка на стоки или предоставяне на услуги – „ПАЛ Консулт“ ЕООД

– за целите на маркетинга – „ПАЛ Консулт“ ЕООД или доверени компании, предоставящи маркетингови инструменти, с които сме сключили договори.

РАЗДЕЛ 4 – ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:

 • Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
 • Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
 • Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“);
 • Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
 • Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

РАЗДЕЛ 5 – КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ако желаете да използвате/получите достъп до услугите на Портала за преводачи, е необходимо да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме лични данни на доброволна основа. Попълвайки профила си в Портала за преводачи, вие давате съгласието си за обработването на личните ви данни от „ПАЛ Консулт“ ЕООД.

– При регистриране на нов преводач ние събираме и обработваме профилно изображение (снимка), име, имейл адрес, работни езици, установена от преводача цена за превод, обща информация за преводача, образование, професионален опит като преводач, препоръки.

– При регистриране на нов поръчител ние събираме и обработваме имената и имейл адреса му.

– Когато лице изпрати съобщение чрез електронно писмо до и-мейла на администратора (admin@portal-prevodachi.com или reviews@portal-prevodachi.com), ние събираме и обработваме името на физическото лице, адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение, като например адрес, телефон и др. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице.

Също така, ние получаваме техническа информация, когато използвате нашия сайт. Всеки път, когато използвате сайта, системата създава и записва определена информация автоматично. Ето някои от категориите информация, която събираме:

a/ Данни в регистрационните файлове. Когато използвате сайта, нашите сървъри записват информация („данни от дневника“ или “log data”), включително информация, която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уеб сайт или мобилното ви приложение автоматично изпраща, когато го използвате. Тези данни от дневника включват адреса на интернет протокола, адреса и активността на посещаваните от вас уеб сайтове, търсения, тип и настройки на браузъра, дата и час на заявката ви, как сте използвали сайта, данните за „бисквитките“ и данните за устройствата.

б/ Информация за устройството. В допълнение към данните в дневника, ние събираме информация за устройството, чрез което използвате нашия уеб сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо се счупи. Дали събираме част или цялата информация, често зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например има различни типове информация в зависимост от това дали използвате Mac или компютър или iPhone или телефон с Android.

При използване на събраната информация администраторът не извършва профилиране на физическите лица.

РАЗДЕЛ 6 – КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?

Ние ще запазим Вашите лични, клиентски и бизнес данни, докато са необходими за:

– предоставяне на стоки или услуги и информация, които Вие или Вашата организация сте поискали.

– кореспонденция относно запитване, което сте ни изпратили.

– управление на Вашите предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Политика за поверителност.

Данните се съхраняват и обработват, за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон, докато има нужда от информацията за предоставяне на услугите ни. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в Портала за преводачи или до оттегляне на съгласието за обработване.

РАЗДЕЛ 7 – ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА УПРАЖНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.
 • Достъп до собствените си лични данни и право на оттегляне на съгласието за обработка. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение дали се обработват личните Ви данни и ако това е така – да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора. Също така, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни.
 • Коригиране (ако данните са неточни). Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане. На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин – писмено, на предоставения е-мейл адрес.
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“). Като субект на лични данни имате право да „бъдете забравен”, т.е. да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. Искане за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, вкл. при наличието на някое от следните основания:

–        личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

–        когато сте оттеглил своето съгласие;

–        когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно;

–        когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

–        когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът може да откаже да заличи личните данни на основанията, посочени в Регламента – когато обработването на конкретните данни е с цел: упражняване правото на свобода на изразяване и информация; изпълняване на правно задължение или задача от обществен интерес или упражняване на публична власт; за целите на общественото здраве; архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели; или установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи: – когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността; – когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; – когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; – когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви. За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане.
 • Преносимост на личните данни, вкл. между отделните администратори. Субектът на данните има право на преносимост – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
 • Възражение спрямо обработването на лични данни. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време, вкл. когато е за целите на директния маркетинг. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен. Субектът на данни има право по всяко време да оспори автоматизираното решение.
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). Също така, лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на настоящия регламент, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди.

РАЗДЕЛ 8 – КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ, ДА ПРОВЕРИТЕ ВЕРНОСТТА ИМ И ДА ГИ КОРИГИРАТЕ?

Самостоятелно упражняване на права от субекта на лични данни. През потребителския си профил на сайта (от подменю „Моят профил“) имате достъп по всяко време до личните си данни, като там можете да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате и/или актуализирате тази информация, да заличите профила си и цялата информация, съдържаща се в него.

Упражняване на правата на субекта на лични данни със съдействието на администратора. Ако желаете да получите справка за Вашите лични данни, които съхраняваме, или ако желаете да изтрием Вашите лични данни или да упражните някое друго от правата си по предходния раздел, можете просто да направите запитване за това на admin@portal-prevodachi.com. Преди да предоставим исканата от Вас информация, ние ще предприемем съответните мерки с цел удостоверяване на Вашата самоличност. Правим това, за да защитим поверителността и сигурността на Вашите лични данни.

Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до дружеството, съдържащо минимум следната информация:

– име, адрес и други данни за идентификация на съответното физическо лице;

– описание на искането;

– предпочитана форма за предоставяне на информация;

– подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;

При подаване на заявлението по електронен път, то трябва да е подписано с електронен подпис. При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници, като към заявлението се прилага удостоверение за наследници.

Срокът за разглеждане на заявление и произнасяне по него е 14-дневен срок от деня на подаване на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на администратора. Администраторът изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис, по имейл или по пощата с обратна разписка като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях. В случай че администраторът не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени неговите права, свързани със защитата на лични данни, той има право да упражни правото си на защита.

РАЗДЕЛ 9 – РАЗКРИВАНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Имаме право да разкрием обрабованите лични данни само на следните изчерпателно изброени категории лица:

 1. физически лица, за които се отнасят данните;
 2. лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт или е установено регулярно изискване или правото на достъп е установено със съдебно разпореждане; или
 3. лица, за които правото произтича по силата на договор.

Възможно е да предоставим Вашата лична информация, информация за клиента или бизнес информация на компании – администратори на лични данни или обработващи лични данни, предоставящи услуги в полза на нашите бизнес дейности, като например анализ на уеб сайтове, счетоводни услуги, доставчици на платежни услуги, поддържане на архив, обслужване на клиенти, куриерски услуги и др. Тези компании имат право да използват Вашата лична информация, информация за клиента или бизнес информация, само ако са необходими, за да ни предоставят тези услуги. Тези лица ще обработват личните данни по наше възлагане и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни.

Също така, възможно е личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, които осъществяват различен вид контрол в рамките на закона.

РАЗДЕЛ 10 – СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Прилагайки пакет от организационни, технически и правни мерки, ние се стремим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни, защита срещу нерегламентирана обработка, случайно или незаконно унищожаване или повреждане, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:

 • цялата лична информация, която физическото лице ни предостави, се съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки. Всички лични данни ще бъдат съхранявани на сървър, който осигурява поверителност и съхранение на данните на територията на Европа, включително и архивиране на данните;
 • при упражняване на правото на достъп от физическото лице, ние проверяваме идентичността на физическото лице, преди да му предоставим исканата информация.

РАЗДЕЛ 11 – ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящето „ПАЛ Консулт“ ЕООД потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с отправено от Вас запитване за превод или за информация за предлаганите от нас услуги, както и във връзка с кореспонденцията Ви с нас с цел получаване на информация за или използване на предлаганите от нас услуги, се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на приложимото българско и европейско законодателството за защита на личните данни.

Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочената/-ите тук цел/-и, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо.

РАЗДЕЛ 12 – ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, а също и връзки към профила ни в социалните медии “Facebook” , “Linkedin”, “Twitter” и “Instagram”. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и ние не поемаме каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Вие използвате тези сайтове на ваша собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Google Search console, Yoast SEO plugin за WordPress, други Wordspress plugins, Google Webmaster tools. В случай че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

РАЗДЕЛ 13 – АКТУАЛИЗИРАНЕ И КОНТАКТИ

В случай че актуализираме настоящата Политика за поверителност, изменената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата и ще влезе в сила от датата на публикуването ѝ.
В случай, че имате въпроси можете да се свържете с нас на и-мейл admin@portal-prevodachi.com.