Общи условия

Общи условия

Приети на 19.03.2019 г., в сила от 19.03.2019 г.

С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се определят реда, условията и сроковете за всички услуги, предоставяни и възлагани онлайн на сайта „Портал за преводачи“. Моля прочетете ги внимателно и се съгласете с тях преди да се регистрирате и ползвате сайта „Портал за преводачи“.
Настоящите Общи условия представляват договор между Вас, като потребител на уеб сайта Портал за преводачи (www.portal-prevodachi.com) и фирма “ПАЛ Консулт” ООД (ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6), наричани по-долу “www.portal-prevodachi.com”, “Ни”, “Ние”, “Сайт”, “Сайта”, “Сайтът”, “Уеб сайт”, “Уеб сайта” или “Уеб сайтът”.

Вие следва да прочетете, да се съгласите и приемете всички правила и условия описани в този документ преди да ползвате уеб сайта www.portal-prevodachi.com и услугите предлагани в него.

“ПАЛ Консулт” ООД има право и може да промени настоящите Общи условия по всяко време като промените ще бъдат публикувани в сайта. Всяка промяна по документа ще съдържа датата, на която е направена промяната и дата, от когато промяната влиза в сила.

Ако преработената версия на тези Общи условия намалява или ограничава вашите права или увеличава вашите отговорностите, ние можем да публикуваме променените Общи условия преди датата, на която влизат в сила, за да ви дадем нужното предизвестие.

Ако Вие продължите да използвате уеб сайта www.portal-prevodachi.com и свързаните с него услуги след датата на влизането в сила на преработена версия на настоящите Общи условия, това съставлява вашето съгласие с направените промени на условията в тях.

Ако не приемате настоящите Общи условия и не сте съгласни с тях, Вие не може да ползвате www.portal-prevodachi.com, да получите достъп или да използвате уеб сайта или свързаните с него услуги. Ако сте съгласни с тези Общи условия и ги приемате, Вие декларирате и гарантирате, че се обвързвате и сте съгласни да получите съответните права за ползване. В такъв случай, “Вие” и “Ви” ще се отнасят за правния субект – потребител на уеб сайта, приел тези Общи условия.

Раздел 1 – Дефиниции

“Портал за преводачи”: Настоящият интернет сайт www.portal-prevodachi.com, по-долу наричан „Портал за преводачи“, „Портал“, „Порталът за преводачи“, „Порталът“, „Портала за преводачи“ и „Портала“.

“Преводач”: физическо или юридическо лице, което е регистрирано на Портала за преводачи като „Преводач“ и има подходяща езикова квалификация да извършва професионални преводи от и на чужди езици.

“Възложител”: физическо или юридическо лице, което публикува проект за превод на Портала за преводачи.

“Потребител”: Преводач или Възложител, регистриран в Портала за преводачи, както и всяко друго лице, използващо услугите и имащо регистрация в Портала, с изключение на Администратора.

“Уеб сайт”: настоящият интернет сайт www.portal-prevodachi.com, управляван от “ПАЛ Консулт” ООД, ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6.

“Администратор”: лице, което управлява и администрира Портала за преводачи.

“Проект за превод”: всеки публикуван проект за превод от профил на Възложител чрез използване на функционалностите на Портала.

“Оферта”: всяка изпратена от Преводач оферта по публикуван от Възложител проект.

“Поръчка за превод”: за поръчка се счита всяка одобрена оферта от Възложител по публикуван от него проект.

“Документи за превод”: всички документи, които Възложителят предава на Преводача чрез системата за комуникация на Портала за преводачи, на които следва да бъде извършен превод.

“Превод”: извършеният от Преводача превод от български език на чужд език,от чужд език на български език или от чужд език на друг чужд език на предоставените от Възложителя документи за превод.

Раздел 2 – Условия за регистрация и ползване на Портала за преводачи от Преводачи и Възложители

2.1. За да се регистрирате на Портала за преводачи, е необходимо да сте навършили 18 години и да сте способни да сключвате правно обвързващи договори в съответствие с приложимото законодателство. С Вашето съгласие с тези Общи условия Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години, способни сте да сключвате правно обвързващи договори в съответствие с приложимото законодателство и сте наясно със задължението си да използвате Портала за преводачи съобразно всички нормативни и законови изисквания, както и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

2.2. “ПАЛ Консулт” ООД си запазва правото да проверява въведената в Портала информация за потребителите по всяко време, включително, но не само в собствените си бази данни, но и в един или повече официални държавни регистри или да поиска правни документи, които могат да потвърдят Вашата самоличност, образование и предишен опит като потребител на Портала. При установяване на неверни данни в потребителския профил, Администраторът на Портала за преводачи има право да прекрати достъпа на съответния потребител до Портала за преводачи, без за това да е необходимо каквото и да е предварително предизвестие.

2.3. Единствено Ваша е отговорността да помните или съхранявате по сигурен начин или на сигурно място Вашата парола за достъп до Портала за преводачи. Вие се съгласявате да не споделяте паролата си за достъп до Уеб сайта с никого, както и да носите цялата отговорност по силата на всички обстоятелства за всяко предприето действие или последствие от използването на Вашата парола за достъп до Вашия профил в уеб сайта www.portal-prevodachi.com. Вие се задължавате да уведомите Администратора на уеб сайта на и-мейл: admin@portal-prevodachi.com незабавно ако изгубите паролата си или подозирате, че данните Ви за достъп до уеб сайта са били откраднати. Порталът за преводачи не носи отговорност за каквито и да е щети и пропуснати ползи, причинени от неправомерно използване на данни за достъп до Портала.

2.4. Можете да се регистрирате само веднъж.

2.5. Нямате право да се регистрирате под чуждо име.

2.6. Нямате право да публикувате на уеб сайта www.portal-prevodachi.com Ваши и-мейл адреси, телефонни номера, линкове към външни уебсайтове, линкове към профили в социални мрежи, линкове към други външни източници, както и каквато и да било друга информация за контакт, чрез която другите потребители на Портала биха могли да се свържат с Вас извън Портала. При нарушаване на това правило, Администраторът на уеб сайта има право да променя описания на профили на Преводачи и на публикувани проекти от Възложители, като при повторно нарушение на това правило извършено от един и същи потребител, Администраторът на Портала има право да изтрие профила на извършилия нарушението потребител без предизвестие.

2.7. Нямате право да ползвате уеб сайта чрез средства различни от уеб интерфейса, който предоставя www.portal-prevodachi.com.

2.8. Вие се съгласявате с използването на средствата за комуникация, използвани от уеб сайта www.portal-prevodachi.com, както и давате Вашето съгласие попълнените от Вас данни в уеб сайта да бъдат на разположение за служебно ползване от “ПАЛ Консулт” ООД. По силата на настоящите Общи условия уеб сайтът www.portal-prevodachi.com може да ви изпраща електронни уведомления, свързани с услугите предлагани от уеб сайта.

2.9. Нямате право да извършвате дейност, която смущава или възпрепятства функционирането на уеб сайта или уеб сървъра, на който се намират физическите файлове на уеб сайта. Нямате право да качвате или изпращате през сайта невалидни, неизвестни, непроверени, съдържащи зловреден код или други злонамерени файлове. Вие няма да публикувате URL или други външни връзки, които могат да бъдат със злонамерена насоченост, с непознато за Вас съдържание или предлагащи услуги или стоки, различни от тези на Портала за преводачи.

2.10. Нямате право да извличате данни от уеб сайта www.portal-prevodachi.com чрез ръчни или автоматизирани средства или процеси, за каквито и да било търговски, маркетингови или други цели, както и нямате право да копирате съдържание от уеб сайта, да публикувате съдържание от Портала в други уеб сайтове, както и да използвате авторско съдържание от Портала за каквато и да било друга услуга.

2.11. Представител на “ПАЛ Консулт” ООД има правото, но не и задължението, да изтрие, ограничи или прекрати достъпа Ви до уеб сайта www.portal-prevodachi.com, ако прецени, че сте нарушили или сте в противоречие с настоящите Общи условия или нарушавате правата на трето лице, използващо Портала. Без да се ограничаваме в действията си, Ние можем да ограничим достъпа Ви до уеб сайта www.portal-prevodachi.com или да изтрием безвъзвратно вашия акаунт в уеб сайта, като не сме длъжни да обосноваваме действията си пред вас или други лица, в случай че: (а) нарушите някое от условията в настоящите Общи условия или други писмени политики и процедури, публикувани на уеб сайта; (б) не сме в състояние да проверим или удостоверим предоставена от Вас информация; или (в) Ние преценим, че Вашите действия могат да подведат под гражданска или правна отговорност Вас и/или друг регистриран потребители и ползвател на уеб сайта www.portal-prevodachi.com. В случай че Вашият профил в уеб сайта www.portal-prevodachi.com бъде изтрит от Администратора на уеб сайта, Вие нямате право да продължите да ползвате уеб сайта чрез създаване на друг профил, освен ако нямате изричното съгласие и разрешение на представител на “ПАЛ Консулт” ООД. Когато вашата потребителска регистрация е прекратена/изтрита, Вие вече може да нямате достъп до всички страници и функции на уеб сайта www.portal-prevodachi.com, включително данни от всякакъв вид и естество, съобщения, файлове и други материали, намиращи се на уеб сайта.

2.12. Уеб сайтът www.portal-prevodachi.com и неговите собственици и автори си запазват всички права на собственост и авторско право за себе си.

2.13. “ПАЛ Консулт” ООД си запазва правото да се оттегли и прекрати дейността си, да промени функционалността си или да промени по друг начин уеб сайта www.portal-prevodachi.com без предизвестие и по всяко време по собствено усмотрение.

Раздел 3 – Права и задължения на страните

3.1. Права и задължения на Портала за преводачи

3.1.1 Порталът за преводачи е длъжен:

3.1.1.1. Да предостави Портала за преводачи на всички потребители, които желаят да се регистрират и да се възползват от функционалностите му.

3.1.1.2. Да не предоставя данните, предоставени от потребителите на Портала на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от Закона.

3.1.2. Порталът за преводачи има право:

3.1.2.1. Да премахва профил на Преводач, който според предоставената информация няма необходимите качества да извършва професионални преводи от или на съответния чужд език. В такъв случай Порталът за преводачи ще уведоми Преводача с електронно съобщение за премахването на профила, като ще посочи и причините за това.

3.1.2.2. Да променя описания на профили на Преводачи и на публикувани проекти от Възложители, в случай че потребителят е публикувал на уеб сайта www.portal-prevodachi.com в профила си или в описанието на проекта свои и-мейл адреси, телефонни номера, линкове към външни уебсайтове, линкове към профили в социални мрежи, линкове към други външни източници, както и каквато и да било друга информация за контакт, чрез която другите потребители на Портала биха могли да се свържат с потребителя извън Портала. При повторно публикуване на някои от горепосочените данни да контакт от страна на потребител, Порталът за преводачи има право да изтрие профила на извършилия нарушението потребител без предизвестие.

3.1.2.3. Да премахва всички съобщения от форума и от системата за комуникация на Портала за преводачи, които съдържат нецензурна информация и които са в нарушение на тези Общи условия.

3.1.2.4. Да взема под внимание мненията и предложенията на потребителите на Портала за преводачи във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Портала. Порталът за преводачи си запазва правото да отказва подобни промени, ако същите са технически трудно изпълними или напълно неизпълними или ако изпълнението им е свързано със финансови и материални средства, които Порталът за преводачи не може или няма желание да предостави за тази цел.

3.2. Права и задължения на Преводача

3.2.1. Преводачът има право:

3.2.1.1. Да получи пълен достъп до функционалностите и възможностите на Портала за преводачи, както и до прилежащия към него форум.

3.2.1.2. Да приема заявки за превод от Възложители, регистрирани на Портала за преводачи.

3.2.1.3. Да изисква заплащане на договорената с Възложителя сума за извършената преводаческа услуга в срока и по начина, договорен между него и Възложителя преди потвърждение на поръчката за превод.

3.2.1.4. Да внася предложения и мнения във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Портала.

3.2.1.5. Да получи договореното с Възложителя заплащане за предоставената от него преводаческа услуга в срока и по начина, договорен между двете страни преди потвърждение на поръчката за превод.

3.2.1.6. Да публикува мнение на потребителския профил на Възложителя, за когото е извършил преводаческа услуга, като сподели впечатленията си от съвместната си работа с последния.

3.2.1.7. Да отказва заявки за превод в случаите, когато прецени, че изпълнението на поръчката е невъзможно поради лични, професионални и други причини, както и когато срока за изпълнение, поискан от Възложителя би се отразил на качеството на предоставената услуга.

3.2.1.8. Да отказва заявки за превод в случаите, когато предоставеният текст за превод не е във вид, който да може да бъде разчетен правилно от Преводача (лошо сканирани документи, саморъчно написан текст, който не може да бъде разчетен и т.н.).

3.2.2. Преводачът е длъжен:

3.2.2.1. За да ползва услугите на Портала, да въведе в профила си в Портала с вярна, точна и коректна информация за себе си /образование, данни за сертификати и професионални обучения, професионален опит, препоръки и др./.

3.2.2.2. Да не публикува на уеб сайта www.portal-prevodachi.com свои и-мейл адреси, телефонни номера, линкове към външни уебсайтове, линкове към профили в социални мрежи, линкове към други външни източници, както и каквато и да било друга информация за контакт, чрез която другите потребители на Портала биха могли да се свържат с Преводача извън Портала.

3.2.2.3. При поемане на поръчка за превод да предостави качествен и пълен превод съгласно изискванията на Възложителя, или съгласно свои собствени правила, които са доказано ефективни и гарантират качествена и професионална преводаческа услуга.

3.2.2.4. Да спазва сроковете, посочени в потребителския му профил за потвърждение на отправена към него заявка.

3.2.2.5. Да спазва добрия и колегиален тон при всякакъв вид комуникация, осъществена между него и друг потребител на Портала за преводачи.

3.2.2.6. Да пази в пълна тайна предоставената му от Възложителя документация или информация във връзка с възложената му поръчка за превод.

3.2.2.7. Да обработва и съхранява предоставените му лични данни на Възложителя, както и личните данни, съдържащи се във възложените му преводи, в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и приложимото българско законодателство в областта на защитата на личните данни.

3.2.2.8. Да следи актуализациите на настоящите Общи условия на уебсайта www.portal-prevodachi.com, както и да спазва задълженията, описани в приложимите Общи условия.

3.2.2.9. Да спазва без ограничение всички приложими данъчни и осигурителни закони на територията на държавата, където упражнява дейността си.

3.3. Права и задължения на Възложителя

3.3.1. Възложителят има право:

3.3.1.1. Да получи безплатно пълен достъп до функционалностите и възможностите на Портала за преводачи, както и до прилежащия към него форум.

3.3.1.2. Да покани регистрирани в Портала Преводачи да кандидатстват по Проекта му, като подадат оферти за превод.

3.3.1.3. Да възлага заявки за превод на Преводачи, регистрирани на Портала за преводачи

3.3.1.4. Да внася предложения и мнения във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Портала.

3.3.1.5. Да публикува мнение на потребителския профил на Преводача, който е извършил преводаческа услуга, като сподели впечатленията си от съвместната си работа с последния.

3.3.2. Възложителят е длъжен:

3.3.2.1. След като е публикувал проект за превод на уеб сайта www.portal-prevodachi.com, да избере Преводач от Преводачите, кандидатствали по проекта, в срок до 10/десет/ дни, считано от датата на изпращането на първата оферта по проекта.

3.3.2.2. Да заплати на Преводача предоставената от последния преводаческа услуга в срока, в размера и по начина, договорен между Възложителя и Преводача преди потвърждение на поръчката за превод.

3.3.2.3. Да спазва добрия и колегиален тон при всякакъв вид комуникация, осъществена между него и друг потребител на Портала за преводачи.

3.3.2.4. Да не публикува на уеб сайта www.portal-prevodachi.com свои и-мейл адреси, телефонни номера, линкове към външни уебсайтове, линкове към профили в социални мрежи, линкове към други външни източници, както и каквато и да било друга информация за контакт, чрез която другите потребители на Портала биха могли да се свържат с Възложителя извън Портала.

3.3.2.5. Да предоставя за превод документи, съдържащи лични данни на трети лица, само в случай че предварително е получил писменото съгласие на третите лица за предоставянето на личните им данни на Преводача за целите на извършването на превода.

3.3.2.6. Да следи актуализациите на настоящите Общи условия на уеб сайта www.portal-prevodachi.com, както и да спазва задълженията, описани в приложимите Общи условия.

Раздел 4 – Ограничаване на отговорността

4.1. Ограничаване на отговорността на Преводача

4.1.1. Преводачът не е отговорен за неизпълнена или за некачествено изпълнена поръчка за превод при наличието на обстоятелствата, посочени в точка 3.2.1.8 от настоящите Общи условия.

4.2. Ограничаване на отговорността на Портала за преводачи

4.2.1. Порталът за преводачи не играе ролята на посредник между Възложителя и Преводача и съответно не носи отговорност за евентуални спорове, възникнали между тези две Страни. Порталът за преводачи предоставя на Преводачите и Възложителите платформа/място в Интернет, където страните да се „срещнат“. Ние не участваме в юридически взаимоотношения между потребители и не предоставяме услуги свързани със сключване на договори между тях. “ПАЛ Консулт” ООД няма връзка със сключените между потребителите на уеб сайта договори. Ако Възложител и Преводач се съгласят да работят заедно, е редно да сключат “Договор за изпълнение”, “Договор за извършване на дейност” или друг подходящ по тяхна преценка договор, в който освен всичко друго да уредят и правата върху интелектуалната собственост, без да въвличат “ПАЛ Консулт” ООД по никакъв начин в договорните и извъндоговорните си отношения. Редно е Възложителят и Преводачът да подготвят или да възложат на адвокат подготовката на юридически издържан договор и този договор да бъде подписан от страните преди започването на работа по превода. “ПАЛ Консулт” ООД не участва в юридически взаимоотношения между Възложителите и Преводачите, както и не поема никаква отговорност за сключени споразумения между потребители на уеб сайта www.portal-prevodachi.com.

4.2.2. “ПАЛ Консулт” ООД не е посредник, гарант или оператор на плащания или задължения от никакво естество, свързани по някакъв начин с договор за предоставяне на услуги между потребители на www.portal-prevodachi.com. Всяко действие или волеизявление на потребител на Портала, което насърчава, гарантира, обещава или предлага пълно или частично заплащане чрез уеб сайта www.portal-prevodachi.com като посредник, е нарушение на настоящите Общи условия.

4.2.3. Порталът за преводачи не носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи за която и да е от Страните, в това число некачествено предоставена услуга или неуредени отношения между Преводача и Възложителя. Евентуални спорове между тези две страни следва да бъдат уреждани по общия ред и съгласно действащото законодателство или в съответствие с предвидения в договора между Възложителя и Преводача ред. В случай на спор Порталът за преводачи има готовност да окаже, доколкото му е възможно, съдействие за разрешаването на спора съгласно законовите разпоредби.

4.2.4. Порталът за преводачи не носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи от употребата на уеб сайта.

4.2.5. Порталът за преводачи не носи отговорност за технически проблеми, причинени от трети страни при изпращането и получаването на документите за превод по електронен път (проблеми със сървъри, интернет доставчици и т.н.)

4.2.6. “ПАЛ Консулт” ООД и уеб сайта www.portal-prevodachi.com не поемат и отхвърлят всякаква отговорност или ангажименти по отношение на надеждност, способност или квалификация на който и да било потребител на уеб сайта, както и за качеството, сигурността и законността на всякакви услуги, предлагани в уеб сайта www.portal-prevodachi.com.

4.2.7. Ако мислите, че Вие сте ощетен и неправомерно третиран от друг потребител на уеб сайта www.portal-prevodachi.com в следствие на недоразумение или поради друга причина, довела до неплащане на предварително договорени финансови взаимоотношения, моля потърсете юридическа помощ. “ПАЛ Консулт” ООД не предоставя юридически услуги във връзка със спорове, възникнали между потребители.

4.3. Възложителят поема цялата отговорност при избора на Преводач за поръчания от него превод. Уеб сайтът www.portal-prevodachi.com не може да бъде подведен под никаква отговорност в следствие от направения от Възложителя избор.

4.4. Настоящите Общи условия не създават обвързващо партньорство или бизнес отношения между регистрираните потребители в Уеб сайта. “ПАЛ Консулт” ООД не разполага с правомощия да влиза в писмени или устни, независимо подразбиращи се или конкретни, договори от името на който и да било потребител на уеб сайта www.portal-prevodachi.com. Вие се съгласявате, че уеб сайтът по никакъв начин не манипулира или пряко се намесва в работата или в услугите, предоставяни от потребителите, регистрирани в уеб сайта. Ние не определяме нито работните часове, нито място на работа на Преводачите. Ние не участваме нито в определянето на размера на обезщетенията или ценоразписа на потребителите в уеб сайта, нито на каквито и да било условия в сключените между потребителите на уеб сайта договори за извършване на преводи. Ние не предлагаме или осигуряваме обучение или какъвто и да е вид техническо или друго оборудване, труд или материали, необходими за изпълнението на договорени отношения или каквато и да е услуга, предлагана между или от потребители на уеб сайта www.portal-prevodachi.com.

4.5. Всички потребители, използващи уеб сайта www.portal-prevodachi.com, предлагащи или извършващи услуги, са отговорни пред закона за осигурителните вноски и данъците върху доходите на физически и юридически лица в съответната държава, където пребивават и плащат своите дължими данъци и осигуровки. “ПАЛ Консулт” ООД няма отношение към и не поема никаква отговорност за данъчни декларации, осигурителните плащания и други плащания от каквото и да било естество, свързани с който и да било потребител на Уеб сайта www.portal-prevodachi.com. Вие се съгласявате, че Уеб сайтът не е Ваш работодател или бизнес партньор и не можете да предявявате каквито и да било претенции или да отправяте обвинения, свързани с вашата трудова заетост под каквато и да била форма. Вие нямате право да обвинявате уеб сайта за това, че уеб сайта ви дължи парични средства или компенсационни обезщетения, обезщетения за безработица или други видове обезщетения, предвидени от трудовото и осигурителното законодателство на България или на друга държава.

4.6. “ПАЛ Консулт” ООД не носи отговорност как потребителите определят необходимостта от или за издаване на официални документи и фактури, както и за определянето на размера на удръжките или таксите при преводите на парични средства. Единствено потребителите носят пълната отговорност пред закона дали, кога или как издават и осчетоводяват фактури и други счетоводни документи за плащанията, както и кога и как подават данъчни и осигурителни декларации за приходи. Уеб сайтът www.portal-prevodachi.com няма задължение да проверява и наблюдава спазването на приложимите данъчни и осигурителни закони.

4.7. “ПАЛ Консулт” ООД не носи отговорност за претърпени от Преводачите имуществени вреди, в случай на оттегляне/прекратяване/изтриване на обявен в Портала проект от страна на Възложителя.

4.8. Всички страни се освобождават от отговорностите им по тези Общи условия при настъпване на непреодолима сила.

Раздел 5 – Такси и достъп

5.1. Достъпът и регистрацията до Портала е безплатен както за Преводачи, така и за Възложители.

Раздел 6 – Поверителност

6.1. Възложителят се съгласява да предостави информацията в получените материали за превод на избрания от него Преводач. За да предостави за превод документи, съдържащи лични данни на трети лица, Възложителят се задължава предварително да е получил съгласието на третите лица за предоставянето на личните им данни на Преводача за целите на извършването на превода.

6.2. Всички Страни изрично гарантират, че няма под никакъв повод да предоставят информацията в получените материали за превод на трети лица без изричното съгласие на Страната, предоставила информацията.

6.3. Ограниченията в точка 6.2. следва да се считат за невалидни в случаите, когато законът изисква съответната страна да предостави информацията на трети лица или когато тази информация стане публично достояние без намесата на която и да е от Страните.

6.4. Вие сте длъжни да съхранявате и да не разпространявате всякакъв вид конфиденциална информация, която достигне до Вас по един или друг начин чрез уеб сайта www.portal-prevodachi.com. Уеб сайтът www.portal-prevodachi.com не е отговорен по никакъв начин за следствия и последствия, причинени от изтичане на конфиденциална информация изпратена от Вас или до Вас чрез уеб сайта. Вие се задължавате да не разкривате или използвате поверителна информация на никого, освен в случаи, когато законът го изиска или когато това е необходимо за изпълнението на задача, описана в сключен от Вас договор. Вие освобождавате и декларирате, че няма да подведете “ПАЛ Консулт” ООД под всякаква отговорност, в случай че по една или друга причина публикувате конфиденциална информация в уеб сайта www.portal-prevodachi.com.

Раздел 7 – Използване и защита на личните данни

7.1. Информацията, предоставена от Страните ще бъде използвана само и единствено:

7.1.1. От Преводача за изпълнение на заявките за превод, постъпили от Възложителя.

7.1.2. За маркетингови цели от страна на Портала за преводачи – спорадично изпращане на електронни съобщения до потребителите. Ако потребителят не желае да получава маркетингови съобщения от Портала, той може да се отпише от тях, като за целта кликне на линка в края на електронното съобщение.

7.2. Личните данни на потребителите се съхраняват от страна на Портала в защитена база данни, като тази информация е строго конфиденциална и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато закона го изисква. В такъв случай съответната Страна се задължава да уведоми в писмен вид (под формата на електронно съобщение) другата Страна за това.

Раздел 8 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.2. Възникналите спорове по прилагане на тези Общи условия ще се решават чрез преговори между Страните.

8.3. В случай че между Страните не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят до компетентния български съд.

8.4. Настоящите Общи условия влизат в сила за Вас като потребител и Ви обвързват от дата на Вашата регистрация в Портала за преводачи и продължават да бъдат действащи и в сила, включително последващите им актуализирани версии, до момента, в който профилът Ви в Портала бъде изтрит.

8.5. Порталът за преводачи си запазва правото по всяко време да извършва изменения на настоящите Общи условия, като публикува изменените Общи условия на уеб сайта, без обаче да се задължава изрично да уведоми останалите Страни за това.